Přeskočit na obsah

Níže uvedené informace jsou poskytovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Základní informace

Totožnost správce:
BOHEMIA SEKT, s.r.o., se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02,
IČ 45358711, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 26443,
(dále jen „správce“)

Účel zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely evidence v databázi uchazečů o zaměstnání ve společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. (dále jen „evidence“).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Pro účely evidence jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:
a) identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa), a
b) elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa),
c) informace o dosaženém vzdělání a předchozí praxi a případně další zpřesňující informace charakterizující uchazeče o zaměstnání.

Právní základ pro zpracování
Právním základem zpracování osobních údajů pro účely evidence je souhlas se zpracováním osobních údajů [čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů].
Příjemci zpracovávaných osobních údajů
Správce může pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii.
Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje budou uloženy po dobu 1 roku od udělení souhlasu s jejich zpracováním.

II. Informace o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas
Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu lze provést zasláním zprávy ve znění „Odvolávám souhlas se zpracováním osobních údajů“ na e-mail: info@bohemiasekt.cz nebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým lze uplatnit práva související se zpracování osobních údajů (viz níže).

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů);
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti [čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů]
Výše uvedené právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
a) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Způsob uplatnění práv
Výše uvedená práva související se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoli uplatnit prostřednictvím žádosti doručené na adresu sídla správce (Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02) nebo na e-mail: info@bohemiasekt.cz. Žádost dle předchozí věty může být rovněž podána telefonicky na č. tel. +420 377 197 111. Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může ji požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Právo podat stížnost
Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření. Subjekt údajů má možnost podat stížnost u dozorového úřadu (tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů) a žádat o soudní ochranu.

Buďme Spolu na sítích